.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Μαντρική Επίκλησις*(The great Invocation) – Αριστοτέλους Σ. ΠαπασταύρουΕκ της Εστίας του Φωτός ήτις είναι Πνεύμα Θεού,
Γένοιτο, φως να εισρεύση εις τας σκέψεις των ανθρώπων,
Είθε, Φως να κατέλθη επί της γης.

Εκ της Πηγής της Αγάπης, εν τη καρδία του Θεού,
Γένοιτο, αγάπη να διαχυθή εις τας καρδίας των ανθρώπων,
Είθε ο Χριστός να επανέλθη επί της γης.

Εκ του Κέντρου όπου η Θεία Θέλησις είναι γνωστή,
Είθε, σκοπός να κατευθύνη τας μικράς των ανθρώπων βουλάς,
Ο σκοπός ον ο Κύριος γνωρίζει και εξυπηρετεί.

Εκ του Κέντρου ο αποκαλούμεν την ανθρώπινον φυλήν,
Γένοιτο το Σχέδιον Αγάπης και Φωτός να εκπληρωθή,
Κ' είθε ν' αποκλείση την πύλην ένθα το κακόν ενοικεί.

Είθε Φως, Αγάπη και Δύναμις να επαναφέρουν το Σχέδιον επί της Γης.

***
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
My Christ return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men -
The purpose which the Master knows and serves.

From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.


* Η προσευχή αύτη, γνωστή ως η Μεγάλη Επίκλησις, είναι του τύπου των επωδών, και εδόθη εις την ανθρωπότητα παρά του Θιβέτου, τη συναινέσει της Ιεραρχίας, κατά την πανσέληνον του Ιουνίου του 1945. Μετεφράσθη εκ του Αγγλικού εις πεντήκοντα και πλέον γλώσσας και διαλέκτους. Απαγγέλεται παρ' εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιον, και είναι η μόνη μαντρική επίκλησις ήτις εδόθη εις την ανθρωπότητα παρά του Σωτήρος ημών Χριστού μετά την Κυριακήν Προσευχήν, το «Πάτερ ημών...». Εις εκάστην των τεσσάρων στροφών αναφέρεται και μια εκ των όψεων της Θείας ενεργείας. Εν τη πρώτη διακρίνομεν την Συμπαντικήν Ψυχήν, ή Υπερψυχήν (Oversoul) – την Εστίαν του Φωτός. Εν τη δευτέρα αναφέρεται η Ιεραρχία, ως Πηγή Αγάπης εις κάθε μορφήν Θείας εκδηλώσεως. Εν τη τρίτη νοείται η Σαμπάλλα, το κέντρον εξ ου η Ιεραρχία διαφωτίζεται. Η ανθρωπότης αναφέρεται εν τη τετάρτη.


Αριστοτέλους Σ. Παπασταύρου
Θεοί Εν Μέσω Ημών
Tucson, Arizona, U.S.A.


Δεν υπάρχουν σχόλια: