.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Εννοια του Εγρηγορότος και της Απόκρυφης Αλύσου – Michel Monereau


Πέρα από τον ορισμό των ουσιωδών τυπολογικών στοιχείων που επιτρέπουν να κατανοήσουμε την απόκρυφη πραγματικότητα μέσα στο υλικό πεδίο.

Αυτή η πραγματικότητα δεν εκφράζεται αποκλειστικά μέσα σε αυτό το πεδίο, ακριβέστερα δε περιλαμβάνει περισσότερες όψεις των οποίων μόνον η υλική πλευρά εγγράφεται μέσα σ' ένα γενικότερο πλαίσιο. Εννοούμε ιδιαιτέρως τις αστρικές όψεις, που διέπουν μυστικώς όλη την δράση και την ύπαρξη των μυστικών εταιρειών. Αυτές οι αστρικές όψεις είναι ακατάλυτα δεμένες με το φαινόμενο μυστική εταιρεία, συμβάλλουν δε στον χαρακτηρισμό του. Μπορεί, στην ουσία, να υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπινων ομάδων που μοιάζουν, λίγο πολύ, με αυτή ή εκείνη την μορφή μυστικής εταιρείας, ή που παρουσιάζουν τις κύριες δομές της. Όμως αυτές οι ομάδεν δεν συγκαταλέγονται στην προοπτική του απόκρυφου κόσμου και δεν έχουν αντιστοιχία μέσα στο αστρικό πεδίο. (Στην πραγματικότητα, κάθε ανθρώπινη ομάδα που εκφράζεται στο υλικό πεδίο έχει το πανομοιότυπό της σε όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένων τοων αστρικών. Όμως η αστρική όψη αυτών των ομάδων είναι μονάχα παρεπόμενη, και όχι απαραίτητη για τον προσδιορισμό τους). Οι μυστικές εταιρείες, αντιθέτως, προεκτείνονται ακριβώς μέσα σε αυτό το πεδίο, του οποίου είναι, δια της μορφής τους, η επέκταση μέσα στο υλικό πεδίο. Δεν έχουμε την πρόθεση να αναλύσουμε λεπτομερώς την επαλληλία των μυστικών εταιρειών, μέσα στο αστρικό πεδίο, με όλες τις άλλες κινήσεις που το εμψυχώνουν. Αντιθέτως, φάνηκε ουσιώδες, όσο μας επιτρέπει το παραδοσιακό όριο, να αναφερθούμε σε δύο θεμελιώδεις έννοιες, την έννοια του Εγρηγορότος και την έννοια της Απόκρυφης Αλύσου.

Το Εγρηγορός.
Κάτω από αυτή την παράδοξη λέξη, που οι πιο διάσημοι αποκρυφιστές δεν την όρισαν με την ίδια ακρίβεια που θα είχε απονεμηθεί στην Ιδέα, μέσω των επιβατηγών ακτίνων της, μια αναμφισβήτητη δύναμη, διακρίνεται ένα αρχικό δεδομένο, που είναι η επιβίωση ιδεωδών λυτρωτικών ή καταστρεπτικών ισχυρισμών, των οποίων οι εκδηλώσεις (επιφάνειες) ποικίλλουν από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε χρόνο, αλλά που όλες είναι τα διαθέσιμα όργανα μιας ομογενούς πραγματικότητας. Οι ανθρώπινες ομάδες που την εξυπηρετούν αλλάζουν, εξελίσσονται, έως και εξαφανίζονται, αλλά το Αίτιό τους παραμένει, αναλαμβανόμενο αργότερα από άλλους ανθρώπους, άλλες μυστικές εταιρείες. Το Εγρηγορός, με αυτή την έννοια, δεν έχει οργανική ύπαρξη, ούτε, βεβαίως, στο υλικό πεδίο, ούτε στο αστρικό πεδίο, μιας και δεν συγκεκριμενοποιείται παρά μόνο μέσω της προσχωρήσεως όντων σε ήδη επιλεγμένες ισχυρές επιλογές. Όμως, η αστρική πραγματικότητα επιβάλλει στον ερευνητή μια ευρύτερη άποψη. Η κίνηση επιρροής, που γεννάται με αυτή τούτη την επιρροή, μπορεί να αναπαρασταθεί ως η κυματοειδής φύση μιας ακτεωρού (κάντε την σύγκριση με τα ίχνη που αφήνει πίσω του το πλοίο). Αυτός ο κυματισμός αποκτά -αναλαμβάνει- μια πραγματική ύπαρξη, και από εκείνη την στιγμή αρχίζει, με την σειρά του, να ταράσσει το μέσον διαδόσεώς του, εξακολουθεί δε να υπάρχει εκεί τόσο περισσότερο, όσο περισσότερη αρχική ενέργεια διαθέτει, και όσο λιγότερη αντίσταση στηρίξεως συναντά.
Κατ' αυτό τον τρόπο, οι Μυστικές Εταιρείες με ισχυρή συνοχή, με εντονότατη αστρική εμψύχωση, συνεχίζουν να δρουν αστρικώς πολύ καιρό μετά το σβήσιμο της δράσεώς τους πάνω στο υλικό πεδίο. Ευθύς μόλις παρέμβει σε αυτό το τελευταίο πεδίο μια ταυτόσημη ομάδα, ή μια παρόμοια μορφολογία, το Εγρηγορός συνεχίζει να τροφοδοτείται, να αυξάνει. Αμοιβαίως, επηρεάζει όλες τις μυστικές εταιρείες, προκαλεί δε εκεί δράσεις που του είναι ευνοϊκές, όπως τα ίχνη που αφήνουν πίσω τους τα πλοία, τα οποία ακολουθούν το ένα το άλλο, μεγενθύνεται, και, με την σειρά του, μπορεί να θέσεισε κίνηση, έπειτα σε κίνδυνο, δηλ. να ανατρέψει άλλα πλοία, ιδιαίτερα τα πιο αδύναμα.
Τα Εγρηγορότα είναι πολύ οικεία και ομαδοποιούνται πρόθυμα σε πανίσχυρα αστρικά όργανα, ένα είδος φυλών που δημιουργούν με την σειρά τους Εγρηγορότα πιο δυνατά και πιο σφαιρικά. Οι ομαδοποιήσεις γίνονται λόγω συγγενείας, φαίνεται δε ότι επεκτείνονται μέχρι την σύσταση και την διατήρηση δύο αστρικών μπλοκ που έχουν μια άμεση προέκταση στο πνευματικό πεδίο. Εννοούμε εδώ τον Adam Kadmon και τον Adam Belial, που, από κοντά ή από μακριά, υπηρετούν όλες τις μυστικές εταιρείες.

Η Απόκρυφη Άλυσος
Αυτή είναι μια προσιτή έννοια. Αντιπροσωπεύει όχι μια μεταδοθείσα ιδέα, αλλά τους πρωταγωνιστές της μάχης αυτών που την κηρύσσουν. Το Εγρηγορός ενός μυστικού πολιτικού κόμματος είναι μια κάποια αντίληψη περί της πολιτικής και κοινωνικής οργανώσεως, και εκφράζεται μέσα σε μια σφαιρικότητα συναισθημάτων, ατομικών ή συλλογικών συμπεριφορών, μέσα σε ιδιαίτερες μεθόδους, κλπ. Αντιθέτως, η Απόκρυφη Άλυσος αποτελείται από οντότητες: οι πρωτουργοί της ιδέας, οι πρωτουργοί του παρελθόντος, του παρόντος, οι άλλοι παράγοντες της μάχης που συνεχίζεται στα τρία πεδία. Η Απόκρυφη Άλυσος αποτελείται από όντα υλικά, αστρικά, συγκεντρώνει δε ένα ευρύ απόκρυφο δίκτυο, όπως αυτά που οργάνωναν οι Αντιστασιακοί κατά την διάρκεια του τελευταίου πολέμου. Οι συμμετέχοντες παίζουν ένα ρόλο είτε ενεργό, είτε περιστασιακής συνεργασίας, είτε έστω και απλής ευμένειας ή σχεδόν ευνοϊκής αδιαφορίας.
Την Απόκρυφο Άλυσο μπορούμε να την επικαλεσθούμε, οι δε μυστικες εταιρείες ταξινομούνται έτσι σύμφωνα με την στενότητα των δεσμών που διατηρούν μαζί της. Ορισμένες δρουν δίχως καν να συνειδητοποιούν ότι είναι συνδεδεμένες με αυτήν. Άλλες, ικανότερες ή πιο αυθεντικές, προσπαθούν να συμμορφώσουν την δράση τους με την δράση που ακολουθεί η Άλυσος. Ορισμένες άλλες, τέλος, οι πιο σπάνιες, δρουν μονάχα μέσω της Απόκρυφης Αλύσου, θέτοντας στην υπηρεσία τους την εκπληκτική ισχύ της και τα τόσα ποικίλα δίκτυα δράσεώς της.


Michel Monereau
ΟΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(Φάκελλος Μαγεία)
Εκδόσεις ALDEBARAN
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: