.

Όποιος φοβάται τον θάνατο είναι ήδη νεκρός.
Όποιος θέλει για μια στιγμή η ζωή του να ανήκει μόνο σ' αυτόν, που θέλει για μια στιγμή να είναι πεπεισμένος για όσα κάνει, πρέπει να αδράξει το παρόν.
Πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα στο παρόν ως τελικά, σαν να ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αμέσως ο θάνατος.
Και πρέπει μετά στο σκοτάδι να δημιουργήσει ζωή. Ζωή μέσα από τον εαυτό του.
Carlo Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

ΑΜΙΓΗΣ ΑΓΑΠΗ Η ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Η Αγάπη είναι η συνεκτική δύναμις του Σύμπαντος και η ισχυροτέρα ενέργεια εις τον Κόσμον. Είναι η Δύναμις ήτις συγκρατεί τα ήλεκτρα εξ ων το άτομον (επιστήμης) συγκροτείται και προσλαμβάνει μορφήν, και είναι εκείνη ήτις επρομήθευσε δια τον άνθρωπον την Ηλεκτρονικήν Παρουσίαν του. Δια της δυνάμεως της το Σύμπαν εδημιουργήθη και συγκροτείται και, εάν ποτέ αύτη αποφασίση να αποσυρθή καταρροή θα είναι αναπόφευκτος. Ομοίως η Γη ήλθεν εις ύπαρξιν, και οφείλομεν εις την ακτινοβόλον παρουσίαν της Αγάπης ότι το Στοιχειώδες Βασίλειον ηλκύσθη, εδημιούργησεν τον Πλανήτη επί του οποίου ζώμεν και υπάρχομεν, και μας εξυπηρετεί. Ητο η Αγάπη ήτις έφερεν τον Σανάτ Κουμάρα εις την Γην, συνεκράτησε το Αγγελικόν Βασίλειον εις την ατμόσφαιράν της και παρόρμησεν τον Αρχάγγελον Μιχαήλ να εμμένη είκοσι ώρας, εκ των είκοσι – τεσσάρων του ημερονυκτίου, εις το ψυχικόν και αστρικόν πεδίον προς απολύτρωσιν της ανθρωπίνης αθλιότητος. Πάσα χαρά, ευλογία και ευτυχία ην απολαμβάνομεν είναι το έργον και δημιούργημα της Αγάπης, και οφείλομεν εις την ευεργετικήν αυτής δύναμιν παν ό,τι είμεθα ή ποτέ ελπίζομεν να αποβώμεν.
Η Αγάπη δεν είναι απλούν αίσθημα. Είναι η ευαγωγός δύναμις ήτις κατευθύνει τον κόσμον, και η οποία οδηγεί τον άνθρωπον προς την ολοκλήρωσιν, ένωσιν και περιεκτικότητα. Είναι Θεία ενέργεια και η Κοσμική Πηγή αυτής είναι η αύρα της Θεότητος. Απολύεται εις το Παγκόσμιον εις ισχυρά, περιχαρή ρεύματα υπερκοσμίας ενεργείας. Θρέπτει, εν τη διόδω της, πάσαν δημιουργηθείσαν μορφήν και εκδηλούται ως η στεφάνιος ακτινοβόλος παρουσία του Πατρός – Μητρός Θεού, προς την δημιουργίαν Των. Ως Θεία εκδήλωσις, είναι το ύπατον προς το οποίον όλαι αι λεωφόροι άγουσιν. Είναι η ελατήριος και διατρέφουσα δύναμις υπό την οποίαν, τα άλλα Θεία Στοιχεία του Θεού -τα οποία θα εξωτερικευθώσι παρά του ανθρώπου- οφείλουσι να εύρωσι δύναμιν και επάρκειαν. Με Αμιγή Αγάπην, ως τον οδηγούντα πυρσόν, η ανθρώπινη πορεία, εν τη ατραπώ προς την Θείαν υπόστασιν, εξαγνίζεται και γίνεται βεβαία επίτευξις. Αγάπη δια τον άνθρωπον είναι το ύπατον!

Από το βιβλίο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ “Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΙΣ”

Δεν υπάρχουν σχόλια: